• RODO

  INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH


  Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Koncept 1987 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Karpia 21a, 61-619 Poznań, KRS: 0001024437, NIP: 9721191615.

  2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi, w każdej chwili można się z nami skontaktować wysyłając wiadomość na adres biuro@konceptws.pl.

  3) Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora:

  a) W celu wykonania umowy, w której Państwo są stroną lub podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO),

  b) W celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

  c) W celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z prowadzonej przez Administratora działalnośc gospodarczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu przeprowadzenia rekrutacji,

  d) W przypadku zgłoszenia się do procesu rekrutacyjnego, na podstawie wyrażonej zgody i obowiązku prawnego Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO).

  4) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być dostawcy Administratora, którym Administrator zlecił lub zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług IT, dostawcy usług księgowych, a także pracownicy i współpracownicy Administratora, przy pomocy których Administrator wykonuje działalność gospodarczą. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez te podmioty odbywać się będzie na podstawie umowy z Administratorem, bądź te upoważnienia Administratora, i zgodnie z jego poleceniami. Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi i w stosunku do administratora (cel z pkt 3 lit. a i c powyżej) lub też przez okres, w którym administrator obowiązany jest przechowywać dane osobowe (cel z pkt 3 lit. b powyżej) lub też przez okres, w którym rekrutacja będzie prowadzona, chyba, że kandydat wyraził odrębną zgodę, aby dane przetwarzane były także po jej zakończeniu dla dalszych procesów rekrutacyjnych (cel z pkt. 3 lit. d powyżej).
  6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody.
  7) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.
  9) Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.
   

  KONCEPT 1987 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  ul. Karpia 21 A

  61-619 Poznań

  tel. 61 822-09-10

  email: biuro@konceptws.pl